Rosari per Espanya
El 12 de febrer de 2013 ha acontés la primera convocatòria en Valéncia de l´iniciativa, que es realisa en atres tretze ciutats d´Espanya, denominada: “Un Rosari per Espanya”.
L´acte ha escomençat puntualment a les 20:00 hores en la plaça de l´Almoina del Cap i Casal, junt a la Basílica de la Verge, a on unes doscentes persones, moltes d´elles provistes de ciris blancs, han resat els cinc misteris dolorosos del dia, pregant per la salvació d´Espanya, l´Unitat de nostra pàtria, l´abolició de la llegislació contra la vida i la família, la conversió de pecadors i impius i el clero espanyol, per a que consagre nostra terra als Sagrats Cors de Jesús i María.A continuació s´han entonat les oracions d´acollida als sants patrons
d´Espanya (Apòstol Santiago i Santa Teresa) i l´acte ha conclós en una solemne Salve a la Mare de Deu dels Desamparats junt a la placa en taulellets que recorda l´aniversari de la coronació de la Verge.
La presència carlista ha segut important. Entre les entitats adherides ad esta iniciativa en tota Espanya figuraven les associacions tradicionalistes Cruz de San Andrés (per la Vida y la Família) y genocidio Cristiano (contra la persecució als cristians). En Valéncia, els círculs carlistes l´han recolzat oficialment, i la Junta regional de la Comunió Tradicionalista Carlista del Regne de Valéncia recomanà a ses simpatisants la participació.La resposta ha segut excelent. No només en participació, sino sobretot en
l´organisació: el comité organisador de l´iniciativa en Valéncia estava plagat de carlistes, aixina com dos dels cinc llectors dels misteris, els dos abanderats que emmarcaven l´acte, el director del mateix, etc. El carlisme valencià, dins de la modèstia de ses mijos, ix continuament al carrer, situant-se en el lloc adequat en cada moment per a que els catòlics sàpien be a on està cada grup en política, i que no té sentit recolzar al mal (dubtosament) menor existint el Be major.Pregem a nostres llectors que s´unixquen ad esta excelent iniciativa, que prega a la Santa Mare de Deu la seua intercessió per Espanya, be en persona en els llocs públics a on es resa, be individualment allí a on es troben.


FONT: PORTAL AVANT!