Cuelgo un enlace que he encontrado navegando en la red con la hemeroteca de todos los numeros de la revista Tradició Catalana, no sé si ya lo ha enlazado alguien antes:

http://www.lluisvives.com/hemeroteca/tradicio/

Presentació

La Tradició catalana
A la fi del segle XIX es troben dues tendències dins de la prosa ideològica catalana: la liberal i la conservadora, representades en les figures de Valentí Almirall, fundador del primer diari en llengua catalana El Diari català (1879-1881) i de Josep Torres i Bages, amb el seu tractat La Tradició catalana (1892).
És dins d'aquest context que va aparèixer, el 1893, la revista titulada La Tradició catalana, títol adoptat, molt probablement, de l'obra de Josep Torras i Bages, encara que el contingut poc hi tingué a veure degut al seu integrisme, fins a l'extrem que sembla ser que el mateix Torres i Bages s'hi va negar a col·laborar.
Els seus dos anys de vida estan marcats per dues etapes que s'hi corresponen. El primer any fou dirigida per Frederic Carreras i el segon per Gaietà Soler. Tanmateix, trobem que l'impulsor i promotor de la publicació va ésser sempre Fèlix Sardà i Salvany, conegut pel seu radicalisme catòlic.
La revista començà el 23 d'abril de 1893 i s'acabà el 15 d'agost de 1894.
La seva periodicitat fou mensual durant el primer any i quinzenal durant el segon. Se'n publicaren un total de 21 números, el darrer dels quals fou doble.
Formalment era impresa a dues columnes i tenia molt poques il·lustracions. La capçalera de la primera etapa era dibuixada per Antoni Utrillo i la de la segona etapa era tipogràfica. Les cobertes contenien el títol, el preu, l'adreça de la redacció i el sumari, a l'interior contenien publicitat d'obres catòliques.
Es presenta amb diferents subtítols i n'hi ha un que es manté al llarg de la publicació "Scientia-Ars-Litterae" encara que durant el segon any "Ars" apareix escrit "Arts".
La primera etapa s'imprimeix a la Llibreria i Tipografia Catòlica i la segona a la impremta de Fidel Giró, tot mantenint la redacció i l'administració en la Llibreria i Tipografia Catòlica.
Cada any comença una nova numeració i paginació. Les dues etapes es diferencien físicament per un canvi en les dimensions 34x24 cm en la primera, i 20x13 en la segona; per un canvi en la tonalitat i en la qualitat del paper de la coberta; per la disposició de les il·lustracions: el 1893 sota la capçalera i moltes a tota la plana, i el 1894 desapareix la de sota la capçalera, són més petites i es troben intercalades en el text; finalment, els textos del 1893 van signats amb inicials i els editorials els firma "La Redacció" i en canvi, els del 1894 estan signats amb tot el nom i els editorials els signa el director Gaietà Soler.
La Tradició catalana publicà poemes i algun article de Jacint Verdaguer, i s'hi troben col·laboracions, entre d'altres, de Jaume Collell, Marià Aguiló, Antoni Rubió i Luch i Amadeu Vives, el qual hi publicà la seva partitura de L'Emigrant, amb lletra de Jacint Verdaguer, a la pàgina 77 del número 5 de 1893.
M. del Tura Molas Alberich
15 de setembre de 2004