9 i 12 d´Octubre: Valéncia i la Hispanitat

En Jaume I entrant en Valencia

Entre el 9 d’octubre de 1238 i el 12 d’octubre de 1492 transcorren per als valencians els anys de referència del que hui som. Pot ser que el temps transcorregut haja alçat massa pols com per a què ho vegem clarament. Por ser també que la repetició ens haja fet un poc menys sensibles a la nostra verdadera història. O pot ser, finalment, que alguns ho hagen volgut esborrar deliberadament perquè la realitat no casa amb la seua particular fal•làcia ideològica. Cal tindre en ment que només les nacions modernes tenen dates de fundació perquè són “creacions”, i per això viuen obsessionats amb esquemes plens de maniqueisme, rígids, monolítics i fàcilment manipulables pels enemics de la història. Nació i nacionalisme, o millor dit, nacionalisme i nació, venen de la mà. Els nacionalistes divinitzen i tracten d’idealitzar determinades dates “revolucionaries”, inclús si la data forma part de la seua ignomínia. En el fons, tracten de copiar lo que per a la Pàtria són determinades dates, la importància verdadera de les quals és lo que de procés orgànic tenen i la tradició que ens transmeten.


Els espanyols ho entenem molt bé. I els que ademés hem naixcut com a valencians encara millor (si m’ho permeteu). La Pàtria consistix en un procés orgànic perquè és un ser viu i és una comunitat en temps i espai que sobretot s’unix en una herència comuna. Per això el 9 d’octubre no s’entén sense el 8 de maig del 589 (III Concili de Toledo) ni el 12 d’octubre sense la meravellosa empresa que complí la nostra vocació evangelitzadora i que vingué després: la Hispanitat. No vull restar importància ni a una ni a altra data, perquè tots celebrem aniversaris i cumpleanys però igual que un matrimoni sap que la data de casament per si sola no basta per a mantindre unida una família ni la data naixement constituix la biografia ni identitat d’una persona, aixina mateix el 9 d’octubre i el 12 d’octubre són realment importants quan entenem tot el procés històric d’un rei cristià que incorpora una ciutat com Valéncia, la rescata del poder musulmà i la retorna a la Cristiandat que donà orige i sentit a la reconquesta; i el d’un regne cristià amb vocació universal i la d’un poble cristià que compartix una fe i un rei en les seues llibertats o furs, drets, llengües i tradicions.


Fetes estes precisions podem dir que el 9 d’octubre estarem orgullosos de portar la senyera i vore com puja a l’ajuntament complint-se allò de que la reial senyera, nostra bandera, “no s’inclina davant ningú”, i de tindre i parlar una llengua tan de Déu com per a què Sant Vicent Ferrer la usara per a convertir als moros, però igual que Garcilaso de la Vega no s’entén sense Ausiàs March, i pot ser que Ausiàs March siga un poc més gran per Garcilaso, el 9 d’octubre se complix en la Hispanitat.


-------------------------------------------


Entre el 9 de octubre de 1238 y el 12 de octubre de 1492 transcurren para los valencianos los años de referencia de lo que hoy somos. Puede ser que el tiempo transcurrido haya levantado tanta polvareda como para que no se vea claramente. Puede ser también que la repetición nos haya hecho un poco menos sensibles a nuestra verdadera historia. O puede ser, finalmente, que algunos lo hayan querido borrar deliberadamente porque la realidad no casa con su particular falacia ideológica. Hay que tener en mente que solo las naciones modernas tienen fechas de fundación porque son “creaciones”, y por eso viven obsesionadas con esquemas llenos de maniqueísmo, rígidos, monolíticos y fácilmente manipulables por los enemigos de la historia. Nación y nacionalismo, o mejor dicho, nacionalismo y nación, vienen de la mano. Los nacionalistas divinizan y tratan de idealizar determinadas fechas “revolucionarias”, incluso si la fecha forma parte de su ignominia. En el fondo, tratan de copiar lo que para la Patria son determinadas fechas, cuya importancia es lo que tienen de proceso orgánico y la tradición que nos transmiten.


Los españoles lo entendemos muy bien. Y los que además hemos nacido como valencianos, mejor aún (si se me permite). La Patria consiste en un proceso orgánico porque es un ser vivo, una comunidad en tiempo y espacio que sobre todo se une en un herencia común. Por eso, el 9 de octubre no se entiende sin el 8 de mayo del 589 (III Concilio de Toledo) ni el 12 de octubre sin la maravillosa empresa que cumplió nuestra vocación evangelizadora y que vino después: la Hispanidad. No quiero quitar importancia ni a una ni a otra fecha, porque todos celebramos aniversarios y cumpleaños pero igual que un matrimonio sabe que la fecha de boda por si sola no basta para mantener unida a una familia ni la fecha de nacimiento constituye la biografía ni la identidad de una persona, así mismo el 9 de octubre y el 12 de octubre son realmente importantes cuando entendemos todo el proceso histórico de un rey cristiano que incorpora una Ciudad como Valencia, la rescata del poder musulmán y la devuelve a la Cristiandad que dio origen y sentido a la reconquista; y el de un reino cristiano con vocación universal y la de un pueblo cristiano que comparte una fe y un Rey con sus libertades o fueros, derechos, lenguas y tradiciones.


Hechas estas precisiones, podemos decir que el 9 de octubre estaremos orgullosos de llevar la Señera y ver cómo sube al ayuntamiento cumpliéndose aquello de que la Real Señera, nuestra bandera, “no se inclina ante nadie”, y de tener y hablar una lengua tan de Dios como para que San Vicente Ferrer la usara para convertir a los moros, pero igual que Garcilaso de la Vega no se entiende sin Ausiàs March, y puede que Ausiàs March sea un poco más grande por Garcilaso, el 9 de octubre se cumple en la Hispanidad.

9 i 12 d´Octubre: Valéncia i la Hispanitat