NOTA: El motiu d'aquest fil no es el de fer cap apología dels Països Catalans ni res que se li assembli, sino que atés el seu valor historiogràfic he cregut que seria interessant posar-lo a la vostra disposició.


València i el mite de la Gran Catalunya, 1287-1988


1287-BERNAT DESCLOT (Pere el Gran, a Coll de Panissars el 1285). "...tramès lletres a ses hosts de Gerona e de tota sa vegueria, e de Barcelona, e de Lleida, e de Tarragona, e de Tortosa, e de València, e de tota Catalunya generalment." Crònica del rei En Pere.

1325-RAMON MUNTANER "...que li plagués que jo pogués anar en les parts de Catalunya a prendre ma muller que havia ufermada fadrina en la ciutat de València bé havia deu anys.(...)E així fiu armar mon lleny per venir en Catalunya." "...els habitants d'Oriola, Elx,Alacant,Guardamar...son vers catalans e parlen lo bell catalenesc del mon." "vingueren molts fadrins en Catalunya e nodriren-se tot hora amb lo senyor infant; enaixí aprenguren del catalanesc de cascun lloc de Catalunya e del Regne de València tot ço qui bo e bell era, e així cascun d'ells fou lo pus perfecte pla(català) que abans fou e amb pus bell catalanesc" cap18 p44. Crònica Ramon Muntaner.

1383-FRANCESC EIXIMENIS "com sia vengut e eixit, per la major partida, de Catalunya, e li sia al costat, emperò no es nomena poble català, ans per especial privilegi ha propi nom e es nomena poble valencià"

1392-CONSELL GENERAL DE LA CIUTAT DE VALÈNCIA "...els èxits de l'infant Martí, a Sicilia fan honor e utilitat...a tota la nació catalana." Manuals de Consells, 6 de juliol.

1403-JURATS DE VALÈNCIA "...ha presa en les mars vostres la nau de Cristòfol Caruo, genovés, carregada de moltes mercaderies e havers de cathalans, mercaders d'aquesta ciutat e de son regne, que anava en Gènova..." "...que si el dit Diago Sanxeç ab la dita presa arriba aquí vullats fer ab diligent obra e cura que ell torn als dits nostres mercaders cathalans tot ço..." Lletres Misives als prohoms i al consol de Marsella.

1414-FRA VICENT FERRER "...vosaltres de la Serrania, qui estats enmig de Castella e Catalunya, e per ço prenets un vocable castellà e altre català. Sermons.

1458-QUELCOM "...pochs dies abans vench la nova de la mort del papa Calixt terc,... E hac gran tumult en Roma, que els romans estaven avalotats contra los cathalans, car dient-se que lo papa, qui era cathalà, ço es Valencià, los havia fort maltractat." Llibre de Provisions de la Generalitat del Regne de València.

1500-PIETRO BELMO "o Dio, la Chiesa Romana in mani dei catalani...(referint-se a amics i parents del papa de Xàtiva Alexandre VI Opere)

1539-BALTASAR DE ROMANÍ "...las obras del famosíssimo philósofo y poeta mossén Osias Marco, cavallero valenciano de nación catalán." Traducció castellana de l'obra d'Ausiàs March.

1557-CRISTÒFOR DESPUIG "...los valencians d'ací de Catalunya son eixits, i los llinatges que d'ací no tenen lo principi, no els tenim per tan bons, i la llengua de Catalunya la tenim, encara que per lo veïnat de Castella s'és molt trastornada." Col-loquis de la insigne ciutat de Tortosa.

1560-MATTEO BANDELLO "Gentile e nobilíssima Valenza....in tutta la Catalogna non é piú lasciva ed amora città." Novelle.

1566-MARTÍ DE VICIANA "En Orihuela e su tierra siempre se ha guardado la lengua catalana: porque en tiempo de la conquista se pobló la tierra más de catalanes que de otras naciones, de las cuales heredaron la lengua, coraçón, manos e obras..." Crónica de la ínclita y coronada Ciudad de Valencia.

1575-VICENT ANTIST "...San Vicente predicaba en catalán...como quiera que Valencia fué poblada de gente catalana." Vida i historia del apostólico predicador San Vicente Ferrer.

1604-JERONI PUJADES "I los valencians diuen que ara ells són els vertaders vells catalans. I si es mantenen tenen raó." Dietari.

1610-GASPAR ESCOLANO "Como fué poblado desde su conquista casi todo de la nación catalana, y tomó de ella su lengua,...por más de trescientos años han pasado los deste Reyno debajo del nombre de catalanes, sin que las naciones extranjeras hiciesen diferencia ninguna de catalanes y valencianos." "...en su escritura jamás hazen división de valencianos y catalanes, sino que por el nombre de catalanes se entendían los unos y los otros, por ser todos de una misma lengua y nación..." Décadas de la história de la insigne y coronada Ciudad y Reyno de Valencia.

1713-QUELCOM's MAULETS "I ja que el Regne de València degué la major part de les armes glorioses d'aquest Exm. i Fid. Principat en la feliç expulsió dels moros de la seva Pàtria, no dubta la Nació, essent tan unida en l'honor i l'interès comuns, que V.E.F. admetrà aquesta sicera expressió del seu zel, amor i reconeixença." Declaració d'adessió dels valencians a la resistència antiborbònica, presentada a la Diputació de la Generalitat de Catalunya.

1747-VICENT XIMENO "...no era temeridad que algunos escritores hubieran llamado catalanes a los valencianos y mallorquines pues de ellos tienen el origen y la lengua." Escritores del Reino de Valencia.

1766-JOSEP CLIMENT "Casi todos los valencianos somos catalanes en el origen y con corta diferencia son una misma la lengua de los naturales de ambas provincias.Bajo cuyo concepto debéis reconocerme como paisano vuestro..." Sermó d'entronització a la diòcesi de Barcelona.

1778-F. CERDÀ i RICO "...bajo el nombre de Catalanes se entendían éstos y los valencianos..." Noticias históricas de algunos poetas y escritores del Reino de Valencia.

1876-BENVINGUT OLIVER "...comunidad de usos, costumbres, legislación y tradiciones entre los habitantes de los territorios conocidos con los antiguos nombres de Principado de Cataluña y Reinos de Mallorca y Valencia(...),los cuales aparecen a nuestros ojos como partes de un todo, como miembros de una nacionalidad..." Código de las costumbres de Tortosa.

1893-MARIÀ AGUILÓ "En Llorente, que és el més català dels valencians..." Epistolari.

1908-MIQUEL DURAN DE VALENCIA "Jo valencià nascut a València, afirme que la meua pàtria es Catalunya." Conferència pronunciada a l'Ateneu Mercantil de València.

1918-EDUARD MARTINEZ FERRANDO "...la reconstrucció i expandiment cultural de la Nació Catalana, que així fou coneguda al mon en llurs jorns gloriosos, sens afegir els qualificatius de valenciana i mallorquina..." Síntesi del crititeri valencianiste.

1930-VICTOR MAJOR "Els qui es preocupen del problema nacional del mig-dia de Catalunya, des de l'Ebre fins al Segura..." "...Tortosa(...)és al centre geogràfic de la Catalunya peninsular." Acció Valencianista, núms. 4 i 10.

1931-EMILI GOMEZ NADAL "Nosaltres els valencians no som més que els habitadors d'una regió de la nacinalitat catalana." Acció valencianista, núm. 21.

1933-CARLES SALVADOR "Valencià de la ciutat de Valencia, declaro que sóc català." La Revista, any XIX.

1960-JOAN FUSTER "...per catalans volem ser tinguts nosaltres i les nostres coses: en el mateix terreny que els homes i les coses de qualsevol comarca de la Catalunya estricta. Serra d'Or, núm 11.

1974-MANUEL SANCHIS GUARNER "Nosaltres, els Països Catalans, no som un poble important en el concert de la humanitat pel que fa a les nostres dimensions. Però tampoc som cap poble insignificant..." Parlament pronunciat en l'acte en que li fou lliurat el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.

1977-VICENT VENTURA "...un País Valencià sense el marc de la nacionalitat comuna a tots els Països Catalans no té cap sentit. Partits polítics al País Valencià.

1978-ANTONI MIRÓ "...nosaltres(...)ens sentim catalans i encara que la consciència nacional no s'haja desenvolupat de forma total, el sentiment català no s'ha perdut. I mai no podran aixafar-lo per la força.(...) jo sóc català d'Alcoi..." Terres Catalanes, núm. 30

1982-LLUIS V. ARANCIL "Naturalment, aquest paper, tot i basar-se en experiències valencianes, aborda questions que interessen els catalans en general(...).L'idioma mateix que ara uso és un interès i una responsabilitat que els catalans compartim per indivís." Papers de sociolingüística.

1983-VICENT PITARCH "Hem constatat així mateix que avui, més que mai, hem assolit una concepció més nítida de la catalanitat idiomàtica i nacional". Els valencians davant la qüestió nacinal.

1984-ARCADI GARCIA "...quan aquesta estructura jurídica desaparegué també, com a conseqüència dels denominats decrets de Nova Planta (1707-1716), la consciècia d'unitat i de catalanitat ja tenia una tradició massa llarga per a poder-la suprimir de soca-rel." Els Països Catalans, un debat obert.

1985-JOSEP GUIA "També vull fer confessió prèvia de la meua condició de català perifèric. He nascut, visc, treballe, lluite, plore, m'enrrabie, estime i pense en i des de la ciutat de València." Es molt sentzill: digueu-li Catalunya.

1987-ENRIC VALOR "Som sòlids, ferms, hem heretat l'esperit de la vella Catalunya; la gent dels voltants de la Mariola tenim el mateix temperament que la gent del Pirineu." Europa de les nacions, núm. 1

1987-FRANCESC PÉREZ MORAGÓN "O els valencians s'acullen a una visió nacional –és a dir, catalana- del seu futur o seran irremissiblement triturats com a poble." Revista de Catalunya, núm 8

1988-ELISEU CLIMENT "...som alguns centenars de milers els valencians que, pel fet de ser-ho, ens sentim nacionalment i culturalment catalans." Avui, 12 de juny.

1988-ENRIC SOLÀ "Els meus mereixements han quedat adés enunciats, i no en tinc d'altres: a no ser que la condició de valencià, es a dir, de català perifèric, pogués aportar algun punt de vista especial al meu prefaci." ...